កម្ចីក្រុមធានា

ENG

សំរាប់អ្នកដែលមិនអាចដាក់អចលនទ្រព្យជាលក្ខណៈបុគ្កល។​​​ អថិតិជនអាចបង្កើតជាក្រុមមួយដែលមានសមាជិកចាប់ពី ៣នាក់ រហូតដល់ ៥នាក់ ហើយធ្វើការធានាគ្នាជាក្រុម។ កម្ចីចាប់ពី ២៥០ដុល្លារ រហូតដល់ ១,​៥០០ដុល្លារ រយៈពេលដល់ទៅ ១២ខែ​ អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.៥%​ ក្នុងមួយខែ រឺ​ ១៨ % ក្នុងមួយឆ្នាំ។

5Group Loan

ដោយគ្រាន់តែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ៖

  • ឯកសារបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់
  • សមាជិកទាំងអស់ត្រូវមានចំនូលច្បាស់លាស់​​​​​​
  • សមាជិកក្រុមត្រូវរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានតែមួយ
  • ទំហំកម្ចីបានរហូតទៅដល់ ៧៥% នៃតំលៃទ្រព្យធានា

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនឹងត្រូវតំរូវ !