កម្ចីឆ្លាតវៃ

ENG

គ្រាន់តែមានបណ្ណសមាជិក ប.ស.ស (របបសន្តិសុខសង្គម) ក៏អាចស្នើកម្ចីបានពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានដែរ ជាមួយលក្ខណៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

– ទំហំកម្ចីរហូតដល់ចាប់ពី ៥០០ដុល្លារ រហូតដល់ ១,៥០០ ដុល្លារ

– អ្នកនៅផ្ទះជួលក៏អាចខ្ចីបានដែរ

– មិនបាច់មានអ្នកធានា ឬទ្រព្យធានា

– រយៈពេលរហូតដល់ ២៤ខែ

– អនុម័តឆាប់រហ័សបំផុត

– អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.៥% ក្នុងមួយខែ

Poster-Approved