អ្នកអនាម័យ

ពិពណ៌នា ការងារ

  • ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យស្អាត និងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់
  • ផ្គត់ផ្គង់និងត្រួតពិនិត្យលើសំភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅក្នុងការិយាល័យសម្រាប់បុគ្គលិក
  • រាយការណ៍ឬជូនដំណឹងដល់ប្រធានក្រុមអំពីការជួសជុលគ្រឿងបរិក្ខាការិយាល័យ
  • ជួយសន្សំសំចៃទៅលើសំភារៈប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ទឹក ភ្លើងនៅក្នុងការិយាល័យ
  • ការងារផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើប្រធានក្រុម ឬប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

តម្រូវការ ការងារ:

  • ត្រូវមានអាកប្បកិរិយាល្អ,ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ​
  • មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារ,ស្រឡាញ់ការងារ
  • មិនគិតពីកំរិតសិក្សា
  • បើមានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អ។

Other Allowance:  Khmer New Year Bonus, Pchum Ben Bonus, Yearly Bonus, Uniforms, Insurance 24hours…..

Contact Information:

Address: Building 390-391, Street 271, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
Contact Person: Ms.Meth Chantha
Email: chantha.meth@royalmicrofinance.com
Mobile: 093 666 513/ 087 939 294
Tel: 023 970 777

Deadline: 31-December-2017