ឱកាសការងារ

ការពិពណ៌នាការងាររបស់អ្នកបើកបរ(0 នាក់) (ភ្នំពេញ)

  • ការសន្សំសំចៃលើការបើកបរកុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់
  • ត្រូវជូនបុគ្គលិកផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងផ្នែកផ្សេងៗចេញ &ចូល ដល់គោលដៅ
  • ត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំយានយន្ត
  • ផ្តល់ពត៌មានអំពីបញ្ហារបស់រថយន្តមកកាន់ថ្នាក់លើ
  • រាយការណ៍ទៅមន្រ្តីធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលអំពីឧបករណ៍ការិយាល័យនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវការជួសជុល
  • ភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយមន្រ្តីធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលនិង ប្រធានផ្នែក ។

តម្រូវការការងារ:

-          មានកំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី 09 ឡើងទៅ

-          ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ

-           មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកបររថយន្តយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ

-           ស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្រ្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

-          ​ ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ និងមានចំណេះដឹងស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរ

-           ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងគោរពពេលវេលា

Other Allowance:  Khmer New Year Bonus, Pchum Ben Bonus, Yearly Bonus, ………

Address: Building 390-391, Street 271, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
Website: http://www.royalmicrofinance.com
Facebook: royal microfinance plc
Email: chantha.meth@royalmicrofinance.com
Tel: 023 970 777 Or 081 970 777 (24/7)