កម្រងរូបភាព

49633340_2215657045421816_3817723157272330240_o
ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
BG
RMF National Career 2018
BG
សកម្មភាពដាំដើមឈើរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរ៉ូយ៉ាល់ ឆ្នាំ២០១៨
BG
RMF Social Activity
BG
ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
SAP
ពិធីជប់លៀងបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
Cover
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការវាយតំលៃឥណទាន
ST
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីអំពើប្លន់
BMM
ការប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
SCP
យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ