កម្មវិធីចែករំលែកចំណេះដឹងលើកទី៦ ក្រោមប្រធានបទ ៖ “ ការសរសេរផែនការអាជីវកម្មតាមបែបសហគ្រិន វាគ្មិន ៖ ម៉ៅ កកឃីន ស្ថានិក និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នៅថ្ងៃទី27 កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

1

2